224 310 822
731 529 710

Milí fotografové,
je nám to líto, ale rušíme jarní termín Setkání fotografů, které se mělo konat v sobotu 21. 3. 2020, a to na základě prohlášení vlády z 10. 3. 2020, které nařizuje zrušit všechny akce nad 100 lidí, kam Setkání fotografů patří.

Všechny Vaše platby vrátíme zpět na účet, ze kterého byly poslány.

Věříme, že se situace se šířením koronaviru stabilizuje a sejdeme se na podzim 21. 11. 2020. Tento termin bychom rádi, abyste si zapsali do Vašeho diáře.

Obchodní podmínky

Úvodní usta­no­vení

Ob­chodní pod­mínky platí pro pro­dej vstup­ného na workshopy a na akci Se­tkání fo­to­grafů sa­mot­nou na webo­vých strán­kách www.setka­ni­fo­to­grafu.cz (dále jen „webové stránky“).

Pro­vo­zo­va­te­lem webo­vých strá­nek je spo­leč­nost Pho­to­hint.com, s.r.o., IČ: 26487896, se síd­lem Na Či­ha­dle 33, Praha 6, 160 00 (dále jen „pro­dá­va­jící“), která také pro­vo­zuje por­tály Fo­to­A­pa­rát.cz, Fo­to­In­sti­tut.cz, Fo­to­Ma­ra­tony.cz a Fo­to­Aka­de­mie.cz.

Vstu­penky může na webo­vých strán­kách za­kou­pit fy­zická osoba (dále jen „ku­pu­jící“) vy­pl­ně­ním a ode­slá­ním ob­jed­náv­ko­vého for­mu­láře. Na akci a jed­not­livé workshopy je také možné se re­gis­tro­vat přes sa­mo­statné for­mu­láře. Re­gis­traci bere v ta­ko­vém pří­padě pro­vo­zo­va­tel pouze jako in­for­ma­tivní a právo vstupu na akci nebo zá­vazné re­zer­vo­vání místa na workshopu bude účast­ní­kovi při­znáno až po za­pla­cení vstup­ného.

Akce Se­tkání fo­to­grafů je možné se zú­čast­nit i bez re­gis­trace a vstupné uhra­dit na místě.

Z dů­vodu ome­ze­ného po­čtu míst na worksho­pech je nutné se na ně re­gis­tro­vat pře­dem. Zá­vazně re­zer­vo­vané místo na workshopu účast­ník získá až po za­pla­cení ceny workshopu.

Účast­ník za­kou­pe­ním vstup­ného či pro­ve­de­ním re­gis­trace po­tvr­zuje, že se se­zná­mil s tě­mito ob­chod­ními pod­mín­kami, je­jichž ne­díl­nou sou­část tvoří Zá­sady zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů, a že s nimi sou­hlasí.

Uza­vření smlouvy

Cena vstup­ného při platbě pře­dem (on­line) se může li­šit od ceny vstup­ného při platbě na místě. Ceny jsou na webo­vých strán­kách pro­dá­va­jí­cího uvá­děny včetně DPH.

Pro­dá­va­jící po­tvrdí ku­pu­jí­címu při­jetí ob­jed­návky in­for­ma­tiv­ním emai­lem.

Smlouva vzniká do­kon­če­ním pro­cesu platby ku­pu­jí­cím na pla­tební bráně nebo při­psá­ním fi­nanč­ních pro­středků na účet pro­dá­va­jí­cího při platbě ban­kov­ním pře­vo­dem.

Vstupné je možné uhra­dit i poz­ději po­mocí in­for­mací v emailu, který ku­pu­jící ob­dr­žel bez­pro­středně po pro­ve­dení on­line ob­jed­návky či re­gis­trace, v pří­padě platby ban­kov­ním pře­vo­dem však nej­poz­ději do 4 dnů před ter­mí­nem ko­nání akce.

Vstupné je ná­sledně také možné uhra­dit v ho­to­vosti v den a na místě ko­nání akce.

Při včas­ném bez­ho­to­vost­ním ne­u­hra­zení vstup­ného má pro­dá­va­jící právo po účast­ní­kovi po­ža­do­vat za­pla­cení vstup­ného ve výši uvá­děné pro platbu na místě.

Jako smluvní cena vstup­ného mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím platí cena uve­dená na webo­vých strán­kách v době ob­jed­návky ku­pu­jí­cím.

Ku­pu­jící se může akce zú­čast­nit až po úpl­ném uhra­zení vstup­ného, není-li do­hod­nuto ji­nak.

Uži­va­tel­ský účet

Na webo­vých strán­kách není možné se při­hlá­sit ani vy­u­ží­vat uži­va­tel­ský účet.

Údaje o pro­ve­dené re­gis­traci do sou­těže, o před­cho­zích re­gis­tra­cích či o stavu platby přes pla­tební bránu ne­musí být z dů­vodu ome­ze­ných tech­nic­kých mož­ností webo­vých strá­nek pří­stupné ku­pu­jí­címu on­line.

Ku­pu­jící však má právo na po­žá­dání ucho­vá­vané údaje ob­dr­žet, či po­žá­dat o je­jich opravu či vy­ma­zání, není-li to v roz­poru s pl­ně­ním smlouvy pro­vo­zo­va­te­lem či jeho zá­kon­nými po­vin­nostmi.

Pro­vo­zo­va­tel může, nicméně, jed­not­livé ob­jed­návky a jiné zá­znamy sdru­žo­vat do uži­va­tel­sky ne­pří­stup­ného „účtu“.

Klí­čo­vým úda­jem ur­ču­jící pří­sluš­nost zá­znamů k ta­ko­vému účtu je emai­lová ad­resa. Emai­lo­vou ad­resu po­va­žuje pro­vo­zo­va­tel za iden­ti­fi­ká­tor uni­kátně iden­ti­fi­ku­jící člo­věka.

Dr­ži­teli emai­lové ad­resy může být v bu­douc­nosti umož­něn pří­stup ke všem dří­věj­ším zá­zna­mům, které se k této emai­lové ad­rese vá­žou. Z toho dů­vodu, po­kud jste ztra­til(a) pří­stup ke své emai­lové schránce, je­jíž ad­resa byla za­vedna do sys­tému webo­vých strá­nek, a do­mní­váte se, že by emai­lo­vou ad­resu mohl zís­kat ně­kdo jiný, a bu­dete chtít za­bez­pe­čit, že s touto emai­lo­vou ad­re­sou ni­kdo ne­může zís­kat pří­stup k va­šemu účtu na webo­vých strán­kách a do­sa­vadní his­to­rii ob­jed­ná­vek atp., kon­tak­tujte nás, ta­kový účet zru­šíme.

Od­stou­pení od smlouvy

Zru­šení účasti na workshopu by měl re­gis­tro­vaný účast­ník ozná­mit pro­dá­va­jí­címu pí­semně (e-mai­lem) či te­le­fo­nicky co nejdříve.

Ne­vy­u­žité za­pla­cené vstupné nemá pro­vo­zo­va­tel po­vin­nost vra­cet, může tak však uči­nit z dobré vůle.

Může do­jít k od­stou­pení od smlouvy pro­dá­va­jí­cím, na­pří­klad, za­brání-li usku­teč­nění akce vážné dů­vody. V ta­ko­vém pří­padě za­pla­cené vstupné pro­dá­va­jící vrátí ku­pu­jí­címu bez zby­teč­ného od­kladu.

Re­kla­mace a spory

Pří­padné spory ze smlouvy se ku­pu­jící za­va­zuje nej­prve ře­šit s pro­dá­va­jí­cím. Ne­bude-li to možné, může vy­u­žít in­sti­tuce uve­dené v dal­ším od­stavci.

Obecné in­for­mace o in­sti­tu­cích a ochraně spo­tře­bi­tele

K mi­mosoud­nímu ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů z kupní smlouvy je pří­slušná Česká ob­chodní in­spekce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adr.coi.cz/cs.

On­line plat­formu pro ře­šení sporů ec.eu­ropa.eu/con­su­mers/odr je možné vy­u­žít při ře­šení sporů mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím z kupní smlouvy.

Ev­rop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Česká re­pub­lika, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Praha 2, in­ter­ne­tová ad­resa: www.ev­rop­sky­spo­tre­bi­tel.cz je kon­takt­ním mís­tem podle Na­ří­zení Ev­rop­ského par­la­mentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů on­line a o změně na­ří­zení (ES) č. 2006/2004 a směr­nice 2009/22/ES (na­ří­zení o ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů on­line).

Pro­dá­va­jící je opráv­něn ke své čin­nosti na zá­kladě živ­nos­ten­ského opráv­nění. Živ­nos­ten­skou kon­t­rolu pro­vádí v rámci své pů­sob­nosti pří­slušný živ­nos­ten­ský úřad. Do­zor nad ob­lastí ochrany osob­ních údajů vy­ko­nává Úřad pro ochranu osob­ních údajů. Česká ob­chodní in­spekce vy­ko­nává ve vy­me­ze­ném roz­sahu mimo jiné do­zor nad do­dr­žo­vá­ním zá­kona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo­tře­bi­tele, ve znění poz­děj­ších před­pisů.

Ochrana osob­ních údajů

Zá­sady zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů jsou po­psány na sa­mo­statné stránce.

Kon­taktní údaje na pro­dá­va­jí­cího

Email: fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz
Pevná linka: +420 224 310 822
Mo­bil: +420 731 529 710

Zá­vě­rečná usta­no­vení

Veš­keré smluvní vztahy se řídí práv­ním řá­dem ČR.

Tyto ob­chodní pod­mínky jsou platné od 27. 2. 2020.

Pořadatelé:

FotoInstitut.cz
FotoAparát.cz

Generální partneři:

Zoner Photo Studio
Nikon
Sony

Partneři:

Fomei
Eizo
Penta
Zoner Press
Focus Nordic
Sigma
Biofilms
NGpro

Mediální partneři:

Digitální fotomagazín
Koktejl
FotoVideo
Časopis FOTO
Kudyznudy.cz