224 310 822
731 529 710

Milí fotografové,
je nám to líto, ale rušíme jarní termín Setkání fotografů, které se mělo konat v sobotu 21. 3. 2020, a to na základě prohlášení vlády z 10. 3. 2020, které nařizuje zrušit všechny akce nad 100 lidí, kam Setkání fotografů patří.

Všechny Vaše platby vrátíme zpět na účet, ze kterého byly poslány.

Věříme, že se situace se šířením koronaviru stabilizuje a sejdeme se na podzim 21. 11. 2020. Tento termin bychom rádi, abyste si zapsali do Vašeho diáře.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

V těchto zá­sa­dách zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů na­lez­nete in­for­mace o zpra­co­vání va­šich osob­ních údajů v rámci webo­vých strá­nek www.setka­ni­fo­to­grafu.cz (dále jen „webové stránky“), které pro­vo­zuje spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o., Na Či­ha­dle 1144/33, Praha 6, IČ: 26487896.

1. Právní zá­klad zpra­co­vá­vání osob­ních údajů

Práv­ním zá­kla­dem zpra­co­vání va­šich osob­ních údajů je váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním pro spl­nění účelu webo­vých strá­nek, tedy umož­nit on­line re­gis­traci na akci Se­tkání fo­to­grafů, sou­vi­se­jící workshopy, včetně on­line za­kou­pení vstup­ného a za­pla­cení workshopů.

2. Roz­sah zpra­co­vání Va­šich osob­ních údajů

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány v roz­sahu, v ja­kém jste je po­skytli na webo­vých strán­kách při ob­jed­návce workshopů nebo ji­ných ak­ti­vi­tách.

Pro ob­jed­návku workshopů vy­ža­du­jeme e-mai­lo­vou ad­resu, jméno, pří­jmení a ne­po­vinně te­le­fon.

3. Účel zpra­co­vání Va­šich osob­ních údajů

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány pro spl­nění účelu webo­vých strá­nek, tedy umož­nit on­line re­gis­traci na akci Se­tkání fo­to­grafů, sou­vi­se­jící workshopy, včetně on­line za­kou­pení vstup­ného a za­pla­cení workshopů.

4. Od­po­věd­nost za ochranu osob­ních údajů

Za ochranu osob­ních údajů od­po­vídá spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o.

5. Doba, po níž bu­dou Vaše osobní údaje zpra­co­vá­vány

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány v sou­vis­losti s úče­lem výše uve­de­ným po dobu nut­nou k na­pl­nění to­hoto účelu, le­daže by právní před­pisy, včetně da­ňo­vých, uklá­daly po­vin­nost tyto údaje ucho­vá­vat déle – v ta­ko­vém pří­padě bu­dou tyto údaje vy­ma­zány po uply­nutí de­seti let.

6. Od­vo­lání sou­hlasu se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

Tento váš dob­ro­volně udě­lený sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů mů­žete kdy­koli od­vo­lat, a to pro­střed­nic­tvím za­slání e-mailu na ad­resu fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz.

Od­vo­lá­ním sou­hlasu není do­tčena zá­kon­nost zpra­co­vání vy­chá­ze­jí­cího ze sou­hlasu, který byl dán před jeho od­vo­lá­ním. Od­vo­lání sou­hlasu též nemá vliv na zpra­co­vání osob­ních údajů, které správce zpra­co­vává na zá­kladě ji­ného práv­ního zá­kladu.

7. Osoby s pří­stu­pem k va­šim osob­ním úda­jům

K va­šim osob­ním úda­jům bu­dou mít pří­stup po­vě­ření za­měst­nanci spo­leč­ností PhotoHint.com, s.r.o. Tito za­měst­nanci byli řádně se­zná­meni s po­ža­davky GDPR, a bu­dou do­sta­tečně chrá­nit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Pro za­jiš­tění kon­krét­ních čin­ností, které za­měst­nanci těchto spo­leč­ností nejsou schopni za­jis­tit vlast­ními si­lami, vy­u­ží­vají slu­žeb a apli­kací tře­tích stran. Tito po­sky­to­va­telé jsou peč­livě vy­bí­ráni a kon­t­ro­lo­váni.

Správ­cem osob­ních údajů je spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o., kte­rou mů­žete kon­tak­to­vat po­mocí ná­sle­du­jí­cích kon­takt­ních údajů:
E-mail: fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz
Pevná linka: +420 224 310 822
Mo­bil: +420 731 529 710

Pořadatelé:

FotoInstitut.cz
FotoAparát.cz

Generální partneři:

Zoner Photo Studio
Nikon
Sony

Partneři:

Fomei
Eizo
Penta
Zoner Press
Focus Nordic
Sigma
Biofilms
NGpro

Mediální partneři:

Digitální fotomagazín
Koktejl
FotoVideo
Časopis FOTO
Kudyznudy.cz