731 529 710

12. 10. 2024

Kino Sušice
Příkopy 178, 342 01 Sušice

Obchodní podmínky

Úvodní usta­no­vení

Ob­chodní pod­mínky platí pro pro­dej vstup­ného na workshopy a na akci Se­tkání fo­to­grafů (nebo Šu­mav­ský fes­ti­val) na webo­vých strán­kách www.setka­ni­fo­to­grafu.cz (dále jen „webové stránky“).

Pro­vo­zo­va­te­lem webo­vých strá­nek je spo­leč­nost Pho­to­hint.com, s.r.o., IČ: 26487896, se síd­lem Na Či­ha­dle 33, Praha 6, 160 00 (dále jen „pro­dá­va­jící“), která také pro­vo­zuje por­tály Fo­to­A­pa­rát.cz, Fo­to­In­sti­tut.cz, Fo­to­Ma­ra­tony.cz a Fo­to­Aka­de­mie.cz.

Vstu­penky může na webo­vých strán­kách za­kou­pit fy­zická osoba (dále jen „ku­pu­jící“) vy­pl­ně­ním a ode­slá­ním ob­jed­náv­ko­vého for­mu­láře. Na akci a jed­not­livé workshopy je také možné se re­gis­tro­vat přes sa­mo­statné for­mu­láře. Re­gis­traci bere v ta­ko­vém pří­padě pro­vo­zo­va­tel pouze jako in­for­ma­tivní a právo vstupu na akci nebo zá­vazné re­zer­vo­vání místa na workshopu bude účast­ní­kovi při­znáno až po za­pla­cení vstup­ného.

Akce Se­tkání fo­to­grafů (nebo Šu­mav­ský fes­ti­val) je možné se zú­čast­nit i bez re­gis­trace a vstupné uhra­dit na místě. Z dů­vodu ome­ze­ného po­čtu míst na worksho­pech je nutné se na ně re­gis­tro­vat pře­dem. Zá­vazně re­zer­vo­vané místo na workshopu účast­ník získá až po za­pla­cení ceny workshopu.

Účast­ník za­kou­pe­ním vstup­ného či pro­ve­de­ním re­gis­trace po­tvr­zuje, že se se­zná­mil s tě­mito ob­chod­ními pod­mín­kami, je­jichž ne­díl­nou sou­část tvoří Zá­sady zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů, a že s nimi sou­hlasí.

Uza­vření smlouvy

Cena vstup­ného při platbě pře­dem (on­line) se může li­šit od ceny vstup­ného při platbě na místě. Ceny jsou na webo­vých strán­kách pro­dá­va­jí­cího uvá­děny včetně DPH.

Pro­dá­va­jící po­tvrdí ku­pu­jí­címu při­jetí ob­jed­návky in­for­ma­tiv­ním emai­lem.

Smlouva vzniká do­kon­če­ním pro­cesu platby ku­pu­jí­cím na pla­tební bráně nebo při­psá­ním fi­nanč­ních pro­středků na účet pro­dá­va­jí­cího při platbě ban­kov­ním pře­vo­dem.

Vstupné je možné uhra­dit i poz­ději po­mocí in­for­mací v emailu, který ku­pu­jící ob­dr­žel bez­pro­středně po pro­ve­dení on­line ob­jed­návky či re­gis­trace, v pří­padě platby ban­kov­ním pře­vo­dem však nej­poz­ději do 4 dnů před ter­mí­nem ko­nání akce.

Vstupné je ná­sledně také možné uhra­dit v ho­to­vosti v den a na místě ko­nání akce.

Při včas­ném bez­ho­to­vost­ním ne­u­hra­zení vstup­ného má pro­dá­va­jící právo po účast­ní­kovi po­ža­do­vat za­pla­cení vstup­ného ve výši uvá­děné pro platbu na místě.

Jako smluvní cena vstup­ného mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím platí cena uve­dená na webo­vých strán­kách v době ob­jed­návky ku­pu­jí­cím.

Ku­pu­jící se může akce zú­čast­nit až po úpl­ném uhra­zení vstup­ného, není-li do­hod­nuto ji­nak.

Uži­va­tel­ský účet

Na webo­vých strán­kách není možné se při­hlá­sit ani vy­u­ží­vat uži­va­tel­ský účet.

Údaje o pro­ve­dené re­gis­traci do sou­těže, o před­cho­zích re­gis­tra­cích či o stavu platby přes pla­tební bránu ne­musí být z dů­vodu ome­ze­ných tech­nic­kých mož­ností webo­vých strá­nek pří­stupné ku­pu­jí­címu on­line.

Ku­pu­jící však má právo na po­žá­dání ucho­vá­vané údaje ob­dr­žet, či po­žá­dat o je­jich opravu či vy­ma­zání, není-li to v roz­poru s pl­ně­ním smlouvy pro­vo­zo­va­te­lem či jeho zá­kon­nými po­vin­nostmi.

Pro­vo­zo­va­tel může, nicméně, jed­not­livé ob­jed­návky a jiné zá­znamy sdru­žo­vat do uži­va­tel­sky ne­pří­stup­ného „účtu“.

Klí­čo­vým úda­jem ur­ču­jící pří­sluš­nost zá­znamů k ta­ko­vému účtu je emai­lová ad­resa. Emai­lo­vou ad­resu po­va­žuje pro­vo­zo­va­tel za iden­ti­fi­ká­tor uni­kátně iden­ti­fi­ku­jící člo­věka.

Dr­ži­teli emai­lové ad­resy může být v bu­douc­nosti umož­něn pří­stup ke všem dří­věj­ším zá­zna­mům, které se k této emai­lové ad­rese vá­žou. Z toho dů­vodu, po­kud jste ztra­til(a) pří­stup ke své emai­lové schránce, je­jíž ad­resa byla za­vedna do sys­tému webo­vých strá­nek, a do­mní­váte se, že by emai­lo­vou ad­resu mohl zís­kat ně­kdo jiný, a bu­dete chtít za­bez­pe­čit, že s touto emai­lo­vou ad­re­sou ni­kdo ne­může zís­kat pří­stup k va­šemu účtu na webo­vých strán­kách a do­sa­vadní his­to­rii ob­jed­ná­vek atp., kon­tak­tujte nás, ta­kový účet zru­šíme.

Od­stou­pení od smlouvy

Zru­šení účasti na workshopu by měl re­gis­tro­vaný účast­ník ozná­mit pro­dá­va­jí­címu pí­semně (e-mai­lem) či te­le­fo­nicky co nejdříve.

Ne­vy­u­žité za­pla­cené vstupné nemá pro­vo­zo­va­tel po­vin­nost vra­cet, může tak však uči­nit z dobré vůle.

Může do­jít k od­stou­pení od smlouvy pro­dá­va­jí­cím, na­pří­klad, za­brání-li usku­teč­nění akce vážné dů­vody. V ta­ko­vém pří­padě za­pla­cené vstupné pro­dá­va­jící vrátí ku­pu­jí­címu bez zby­teč­ného od­kladu.

Re­kla­mace a spory

Pří­padné spory ze smlouvy se ku­pu­jící za­va­zuje nej­prve ře­šit s pro­dá­va­jí­cím. Ne­bude-li to možné, může vy­u­žít in­sti­tuce uve­dené v dal­ším od­stavci.

Obecné in­for­mace o in­sti­tu­cích a ochraně spo­tře­bi­tele

K mi­mosoud­nímu ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů z kupní smlouvy je pří­slušná Česká ob­chodní in­spekce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adr.coi.cz/cs.

On­line plat­formu pro ře­šení sporů ec.eu­ropa.eu/con­su­mers/odr je možné vy­u­žít při ře­šení sporů mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím z kupní smlouvy.

Ev­rop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Česká re­pub­lika, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Praha 2, in­ter­ne­tová ad­resa: www.ev­rop­sky­spo­tre­bi­tel.cz je kon­takt­ním mís­tem podle Na­ří­zení Ev­rop­ského par­la­mentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů on­line a o změně na­ří­zení (ES) č. 2006/2004 a směr­nice 2009/22/ES (na­ří­zení o ře­šení spo­tře­bi­tel­ských sporů on­line).

Pro­dá­va­jící je opráv­něn ke své čin­nosti na zá­kladě živ­nos­ten­ského opráv­nění. Živ­nos­ten­skou kon­t­rolu pro­vádí v rámci své pů­sob­nosti pří­slušný živ­nos­ten­ský úřad. Do­zor nad ob­lastí ochrany osob­ních údajů vy­ko­nává Úřad pro ochranu osob­ních údajů. Česká ob­chodní in­spekce vy­ko­nává ve vy­me­ze­ném roz­sahu mimo jiné do­zor nad do­dr­žo­vá­ním zá­kona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo­tře­bi­tele, ve znění poz­děj­ších před­pisů.

Ochrana osob­ních údajů

Zá­sady zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů jsou po­psány na sa­mo­statné stránce.

Kon­taktní údaje na pro­dá­va­jí­cího

Email: fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz
Mo­bil: +420 731 529 710

Zá­vě­rečná usta­no­vení

Veš­keré smluvní vztahy se řídí práv­ním řá­dem ČR.

Tyto ob­chodní pod­mínky jsou platné od 27. 2. 2020.

Pořadatelé:

FotoInstitut.cz FotoAparát.cz

Generální partneři:

ViewSonic Sony

Partneři:

3 Legged Thing Panasonic VFFoto FotoBatohy Hama NGpro Sigma Tamron Zoner Press Zoner Photo Studio

Mediální partneři:

Digitální fotomagazín
Koktejl
FotoVideo
Kudyznudy.cz