731 529 710

12. 10. 2024

Kino Sušice
Příkopy 178, 342 01 Sušice

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

V těchto zá­sa­dách zpra­co­vání a ochrany osob­ních údajů na­lez­nete in­for­mace o zpra­co­vání va­šich osob­ních údajů v rámci webo­vých strá­nek www.setka­ni­fo­to­grafu.cz (dále jen „webové stránky“), které pro­vo­zuje spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o., Na Či­ha­dle 1144/33, Praha 6, IČ: 26487896.

1. Právní zá­klad zpra­co­vá­vání osob­ních údajů

Práv­ním zá­kla­dem zpra­co­vání va­šich osob­ních údajů je váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním pro spl­nění účelu webo­vých strá­nek, tedy umož­nit on­line re­gis­traci na akci Se­tkání fo­to­grafů (nebo Šu­mav­ský fes­ti­val), sou­vi­se­jící workshopy, včetně on­line za­kou­pení vstup­ného a za­pla­cení workshopů.

2. Roz­sah zpra­co­vání Va­šich osob­ních údajů

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány v roz­sahu, v ja­kém jste je po­skytli na webo­vých strán­kách při ob­jed­návce workshopů nebo ji­ných ak­ti­vi­tách.

Pro ob­jed­návku workshopů vy­ža­du­jeme e-mai­lo­vou ad­resu, jméno, pří­jmení a ne­po­vinně te­le­fon.

3. Účel zpra­co­vání Va­šich osob­ních údajů

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány pro spl­nění účelu webo­vých strá­nek, tedy umož­nit on­line re­gis­traci na akci Se­tkání fo­to­grafů (nebo Šu­mav­ský fes­ti­val), sou­vi­se­jící workshopy, včetně on­line za­kou­pení vstup­ného a za­pla­cení workshopů.

4. Od­po­věd­nost za ochranu osob­ních údajů

Za ochranu osob­ních údajů od­po­vídá spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o.

5. Doba, po níž bu­dou Vaše osobní údaje zpra­co­vá­vány

Vaše osobní údaje bu­dou zpra­co­vá­vány v sou­vis­losti s úče­lem výše uve­de­ným po dobu nut­nou k na­pl­nění to­hoto účelu, le­daže by právní před­pisy, včetně da­ňo­vých, uklá­daly po­vin­nost tyto údaje ucho­vá­vat déle – v ta­ko­vém pří­padě bu­dou tyto údaje vy­ma­zány po uply­nutí de­seti let.

6. Od­vo­lání sou­hlasu se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

Tento váš dob­ro­volně udě­lený sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů mů­žete kdy­koli od­vo­lat, a to pro­střed­nic­tvím za­slání e-mailu na ad­resu fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz.

Od­vo­lá­ním sou­hlasu není do­tčena zá­kon­nost zpra­co­vání vy­chá­ze­jí­cího ze sou­hlasu, který byl dán před jeho od­vo­lá­ním. Od­vo­lání sou­hlasu též nemá vliv na zpra­co­vání osob­ních údajů, které správce zpra­co­vává na zá­kladě ji­ného práv­ního zá­kladu.

7. Osoby s pří­stu­pem k va­šim osob­ním úda­jům

K va­šim osob­ním úda­jům bu­dou mít pří­stup po­vě­ření za­měst­nanci spo­leč­ností PhotoHint.com, s.r.o. Tito za­měst­nanci byli řádně se­zná­meni s po­ža­davky GDPR, a bu­dou do­sta­tečně chrá­nit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Pro za­jiš­tění kon­krét­ních čin­ností, které za­měst­nanci těchto spo­leč­ností nejsou schopni za­jis­tit vlast­ními si­lami, vy­u­ží­vají slu­žeb a apli­kací tře­tích stran. Tito po­sky­to­va­telé jsou peč­livě vy­bí­ráni a kon­t­ro­lo­váni.

Správ­cem osob­ních údajů je spo­leč­nost PhotoHint.com, s.r.o., kte­rou mů­žete kon­tak­to­vat po­mocí ná­sle­du­jí­cích kon­takt­ních údajů:
E-mail: fo­to­in­sti­tut@fo­to­a­pa­rat.cz
Mo­bil: +420 731 529 710

Pořadatelé:

FotoInstitut.cz FotoAparát.cz

Generální partneři:

ViewSonic Sony

Partneři:

3 Legged Thing Panasonic VFFoto FotoBatohy Hama NGpro Sigma Tamron Zoner Press Zoner Photo Studio

Mediální partneři:

Digitální fotomagazín
Koktejl
FotoVideo
Kudyznudy.cz